Oferta

Oferta przedszkola jest zgodna z podstawą programową i umożliwia jej realizację w sposób atrakcyjny dla dzieci, uwzględnia ich indywidualne potrzeby. Zajęcia dydaktyczne są organizowane systematycznie, zgodnie z ramowym rozkładem dnia. Przedszkole zapewnia swoim „małym klientom” wychowanie i nauczanie skorelowane z podstawą programową. Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo i respektowanie praw zgodnie z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, co jest zapisane w Statucie Przedszkola. Nauczyciele znają podstawę programową i z niej stale korzystają planując zajęcia dydaktyczne. Dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności: manualnych podczas zajęć plastycznych, motoryki małej podczas zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych, oraz motoryki dużej dzięki zabawom ruchowym. Pobyt dzieci w przedszkolu daje szansę nauczycielom poznać podopiecznych, a poprzez indywidualną pracę mogą skutecznie wspierać rozwój dziecka. Na podstawie obserwacji dzieci można stwierdzić, iż doskonalą one umiejętności działania samodzielnego i w zespole, rozwijają sprawności związane z samoobsługą i nabywają właściwych nawyków higienicznych i kulturowych.

Plan dnia

Zajęcia dodatkowe

Czas

Rodzaj działania

7.30-8.50

Schodzenie się dzieci: zabawy twórcze, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Przygotowanie pomocy do zajęć.

8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9.00-9.30

Śniadanie: kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30-10.45

Zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, zajęcia teatralne, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z logopedą, zajęcia z psem, spotkania z psychologiem.

10.45-10.50

Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne.

10.50-11.15

Drugie Śniadanie: nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

11.15-12.30

Zintegrowana działalności edukacyjna w określonych obszarach zgodnych z realizowaną podstawą programową: edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna, językowa, matematyczna, artystyczna, społeczna, wprowadzenie w świat wartości.

12.30-13.00

Obiad – Zupa: kształcenie nawyku kulturalnego spożycia posiłku.

13.00-13.10

Mycie zębów: kształcenie nawyków prozdrowotnych.

13.10-13.30

Odpoczynek poobiedni: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

13.30-14.30

Aktywność jednolita i zróżnicowana, usprawniana przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie, zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę. Spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie, imprezy okolicznościowe.

14.30-14.40

Przygotowanie do obiadu: doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

14.40-15.00

II danie: samodzielne spożywanie posiłku, kształcenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

15.00-15.45

Zabawy stymulujące aktywność dziecka: integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka, kompensowanie deficytów rozwojowych.

15.45-16.15

Przygotowanie do podwieczorku/podwieczorek: wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

16.15-17.00

Rozchodzenie się dzieci: zabawy dowolne i zorganizowane, porządkowanie sali, rozmowy z rodzicami.

Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się zajęciami ruchowymi organizowanymi w ogrodzie przedszkolnym oraz z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych i dodatkowych BEZPŁATNIE, co sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych. Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych pozwala odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania u Państwa dzieci.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

rytmika

2x w tygodniu

gimnastyka korekcyjna

2x w tygodniu

zajęcia edukacyjne z psem

1x w tygodniu

zajęcia taneczne

1x w tygodniu

grupowe zajęcia logopedyczne

1x w tygodniu

grupowe zajęcia z psychologiem

1x w tygodniu

1x w tygodniu

spotkania czytelnicze z Panią bibliotekarką

codziennie

język angielski

warsztaty kulinarne

1x w miesiącu

zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherbone

1x w miesiącu

Zajęcia dodatkowe płatne (dla chętnych)

basen

1x w tygodniu

roboklocki

1x w tygodniu

indywidualne zajęcia logopedyczne

według potrzeb

terapia ręki

według potrzeb

Zajęcia z podstawy programowej  w oparciu o podręcznik PWN „Trampolina” również realizowane są codziennie.

Język angielski

Celem zajęć z j. angielskiego, które odbywają się w naszym przedszkolu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Naczelna zasada to świetna zabawa! Dążymy do tego, aby szybko, łatwo i efektywnie nauczać języka obcego. Naszym celem jest również aktywna promocja bilingwizmu wśród najmłodszych poprzez wzbudzenie zainteresowania językiem obcym od najmłodszych lat. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zastosowanie różnorodnych metod i technik nauczania. Aby jak najbardziej efektywnie wspierać rozwój dziecka metody nauczania dostosowane są  do typowych form aktywności najmłodszych, a wszystko po to aby wykorzystać ich naturalną ciekawość oraz zaspokoić potrzebę zabawy.

Dziecko kończące naukę w naszym przedszkolu, tym samym rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych w języku angielskim;
 • ma dobrze rozwiniętą wrażliwość słuchową tzw. osłuchanie się z językiem
 • rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

Treści nauczania zrealizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018:

 •   ja i moja rodzina;
 •   moje zabawki;
 •   mój dom;
 •   kolory;
 •   liczebniki;
 •   części ciała;
 •   przybory szkolne;
 •   pożywienie;
 •   święta i tradycje;

 

 •   pogoda i zjawiska z nią związane;
 •   czynności określające ruch;
 •   czynności wykonywane regularnie;
 •   środki transportu;
 •   zwierzęta (dzikie, hodowlane, domowe);
 •   ubiory;
 •   pory roku;
 •   zawody;
 •   świat wokół nas: góry, morze, wieś, miaso.

 

Wycieczki i wydarzenia

Realizacja podstawy programowej odbywa się także poprzez liczne wyjazdy do teatrów (przynajmniej raz w miesiącu) na warsztaty do centrów twórczości oraz na konkursy i wycieczki np. do fabryki bombek, do zagrody Zajączka Wielkanocnego. Przedszkole odwiedzane jest przez licznych gości, którzy w ciekawy sposób wspomagają realizację podstawy programowej. Stwarzane są okazje do przeżywania wzruszeń i wyrażania emocji poprzez udział w uroczystościach przedszkolnych, świętach i przedstawieniach, niektóre z nich odbywają się już cyklicznie np. Piknik Rodzinny organizowany w Agroturystyce w Groblicach.  Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

Przedszkole Niepubliczne Kolorowy Kącik

ul. Broniewskiego 4, 55-010 Radwanice

tel. 71 311 72 75

biuro@kolorowykacik.pl